نه فک نکنم با دعا شفا پیدا کنه..!
دیگه امیدی بهش نیست..