چقدر خوب که فکر کنم به غیر از مدیران افراد دیگه ای نمیتونن نفرات هر بازه رو ببینن!
وگرنه به صورت عمومی آبروم میرفت! X_X
من دو بار تست هوش ازم گرفتن که یکی تو زمان راهنمایی بود که نتیجه اش رو نگفتن!...