اقا نصف ورودی ما زمان کنکور از اینا میزدن !

اقا نخورین !!!! مخدره !