در تایید حرف های آقا رضا :

باید اشاره کنم که من هم می خواستم این دارو را خود سرانه مصرف کنم که بسیار کار خطرناک و اشتباهی است!

حتما سری به این مقاله فوق العاده بزنید!
...