انویدیا مدعی شد که هیچ فایده ای در mantle ندیده است .

http://media.redgamingtech.com/rgt-website/2014/07/mantle-gpu-show-case-amd.jpg

نهایتا...