NOPE!

ویزگی های DX11 و DX10 در DX12 هست . . . پس بازی ها کثرا از این دو API پشتیبانی خواهند کرد و رسما فکر کنم پایان عمر DX9 باشه

منتل هم بعضی بازی ها پشتبانی میکنند که نسخه فعلیش رو میشه بین...