به نظرم نظرت میتونه تا حدودی صحیح باشه، قطعا اگر مایکروسافت بخواد کاری رو پنهانی انجام بده اون قدر روش تمرکز میکنه که همچنین سوتی نده و از طرفی دیگه ممکنه کلا این خبر شایعه بیش نباشه! ولی باز هم مردد...