گوشی سامی J5 چطور هست ؟
هم قیمت هاش چی ها بهتر از این هست؟
Zenfone G چطور هست ؟ به طور کل گوشی های ایسوس مشکل خاصی دارن؟

از نظر دوربین J5 بهتر هست یا Zenfone Go؟