سامان جان دیزایر 300که گرافیکش داغونه!طرفش نرو اصلا!
سامان جان به نظر من هر طور هست150دیگه به بودجه اضافه کن تفاوتش با گوشی های این رنج خیلی زیاده
مثلاxperia cواقعا گوشی خوبیه به غیر از گرافیکش و...