به نظر منم سینگلش برای پی سی کرک شه.........امیدوارم:-/ (آخه این وضعیت اینترنته که ما داریم فکر کنم وضعیت اینترنت سودان شمالی هم از ما بهتر باشهx-()