ایشون مادربردشون در دست تعمیر هست .
تاپیک موقتاً بسته شد .