دوستان توجه داشته باشید که این نسخه ها سفارسی شده ی توزیع های مانند اوبونتو یا فدورا میباشند ، که برای کاربرای ایرانی بهینه شدن !