خیر، نوبت به پاور که میرسه خسیس بازی در نیارید.

این مدلها مناسب تر هستند برای سیستم شما:

Green GP600B-HP Plus Gold

Cooler Master MWE 650W Gold

Cooler Master Masterwatt 650W Bronze TUF...