برخی از ایرانی ها نیز در زمینه ی لینوکس فعال هستند و چند توزیع نیز ساخته اند

آریوس AriOS

پارسیدوا Parsidoa

پارسیکس Parsix

لینوکس شریف Linux Sharif