فعلا نوبرانه است و گرونه به نظرم یا باید صبر کرد یا g2 گزینه بهتریه