اینه میگن خدمت به خلق کردن . بهشت برا اینحور افراده .خدا پدر ومادرش بیا مرزه و دستش درد نکند