فکر کنم من تا زمان پیری پول جمع کنم
و در اون دوران یک برد 24 فازه بگیرم و حین رختن نیتروژن دستم بلرزه و کل سیستم به فنا بره!!!!
چه آینده ای!!!
البته تا اون موقع منجیه عالم ظهورکرده * و قیمت ها خوب...