اگر بتونید تنوع قطعات بهتری داشته باشید، مشکلی نیست، اما اگر اکثر قطعاتتون شبیه هم باشه، رقابت سخت میشه.