سلام
خود نرم افزار Google Pacasa اگر عکس رو در محیط Edit اش ببرین ، در سمت راست این اطلاعات رو زده . البته اگر پاک نشده باشن !
یاحق