بنظر من این نظر سنجی باید دارای انتخاب چندگانه باشه چون هیچ کدام از این عوامل بتنهایی نمی تونن در انتخابی شایسته

برای خرید موثر باشن و باید حداقل دو عنصر کنار هم باشند تا یه سیستم کارا از آب درآد.