به نظر من اون مطالبی که رای کمتری آوردن باید مطالبشون کمتر بشه
البته نه اینکه حذف بشن یا تعداد مقالاتشون کم بشه
بلکه مطالبی که رای کمتری آوردن باید یک شماره در میان چاپ شوند تا جا برای مطالب...