بررسي وعملكرد قطعات سخت افزاري در مادربرد وپيشنهاد صريح و واضح در رابطه با مرغوب بودن قطعات 2 -سيستمهاي پيشنهادي كاري بسيار خوب

در رابطه با خريد سيستم 3- آموزش شبكه وتنظيمات پرو**ك*س*ي 4-صفحاتي...