خب این کولر به نظر 2 تا 3 درجه از d14 خنک تر هست!!! و همچنین خیلی هم گنده!
hr22 ترمال رایت هم گنده اس و وقتی هم فن روش نصب شه قطعا با رم مشکل داره مثل همین نوکچوا ! اما خب به نظر میرسه نشه دو تا فن...