چه تایپیک شیرینی:D

اول دبیرستان یه دبیرستانی بودیم اسمش دکتر معین بود بعد اینقد خوب و خوشگل و عالی بود به هتل معین معروف شده بود...

از مزیت هاش این بود که وقتی پاس همدان(تهران اصلی) بازی داشت...