بله آقا موافقم. البته فقط در حالت تک فن اجازه نصب رم های بلندتر رو میده، یعنی وقتی که فقط یک فن بین دو tower کولر قرار می گیره وگرنه در حالت دو فن وقتی فن ِ push جلوی کولر قرار می گیره فضای چندانی...