داداش گلم تا وقتی تو این مرز و بوم هستم مهندس ، مهندسه . وقتی اومدن جوک درست کردن «به تعداد کیف سامسونت های تو بازار ، مهندس تو مملکت هست» دیگه شما باید عمق فاجعه رو درک کنی .
شما یه بار قطار محلی...