خییییییییییییییییلی سخته بازیش...!!!!!!!! البته درست و طبیعی هم هست! اما واقعاً سخته! منظورم اون تست های امتحانش هست که طبق خط کشیده شد باید دنده عقب گرفت و پارک کرد!
2 ساعت سر و کله زدم! گردنم 2...