چه کولری بود اقا !!!! فکر کنم بالا پشتبون هم جواب بده و کار خنک کردن خونه رو هم بر عهده بگیره !!!! اون رم ه که به اصتلاح شونه کوتاه بود مارش انویدا بود ؟؟؟؟؟؟ ممنون بابت این ویدیو !!!!