مانیتور منم ال جی میزان کارکرد تا امروز 12963 ساعت