نه نداده اما همیشه میشه دور زد این مسئله رو، اول از همه گیگابایته که کولر رو سوای کارت تو جعبه میگذاره.