از یاهو این کارا بعید نیست. آی دی منو بعد 11 سال استفاده بست. بعد یه سوال فرستاده ماه عسل کجا دوست داری بری؟؟ منم گفتم خونه عمت.خلاصه منم کوچ کردم به گوگل. با یابو هم دیگه کاری ندارم هرچند یه آی دی...