داداش شما هم گیر دادی به کمبود مهماتا ! فکر کنم بدجور زخم خورده ی کمبود مهماتی !! :))
لذتش به همون استرسشه دیگه .