دِ آخه چرا؟؟
خوب داریم زندگیمونو میکنیم
الکی تنشون میخاره..