حسام جان،

برادر دقيقا" اين شركت ها چه زيانى از قبل تحريم هاى ايران متحمل شدند؟ چه ايران باشه يا نباشه براى اين شركت ها تفاوتى نميكنه. ما كه نه تبليق هاشون رو ميبينيم و نه خريد ميكنيم و نه اكانت...