میگم انویدیا اجازه زدن نسخه غیر رفرنس رو نداده به شرکاء سازنده ؟!