حتی 295x2ازسافایر نصف این کارت قیمت داره و فکرنمی کنم انقد کاراییشون فرق داشته باش 2تا 780ti هم که باهم 5500000قیمت دارن همه کارتی رو جا میزارن ومصرفشون هم قد یه تیتانz هست واقع عزضه این کارها برای...