راست میگه...نصف زندگی منم یاهو هست!تمام دوستان و مشتری ها و ...