موافقم.موضوعات جالب باشه منظره اینا که کلیشه ایی شده