عکس های شماره 8 و 9 و 12 پیک پک 1 عکس من بود که امضای Castelvania روش زده شده بود