ببخشید میشه بگید این چک دیسک و دیفرگ رو چجور انجام میدن؟