الان تا سال دیگه ps4 بعد از 5 سال منسوخ میشه چه برسه ps3 ........ خیر ارزش نداره .........