قراره گرافیک بازی بیداد کنه باید ببینیم چی جوریاست..............