عزیزم اینجا تاپیک مجزا هست و لازم به زدن تاپیک نیست
پست منتقل شد و تاپیک قفل...