سیستمت مشکلی نداره فقط رمهات باید 8 یا 16 یا 32 یا 64 باشن،

رم 12 گیگ نداریم در سیستم دو کاناله.