چه عالی، با تشکر ، ببینم میتونم یه all in one خودم با این بسازم ، نیاز دارم بد فرم....