البته سعید جان در کشور ما به دلیل برنامه های محبوب و جذابی که صدا و سیما تولید می کند، تلویزیون به یک وسیله بدون استفاده تبدیل شده است! ولی در کشور های دیگر با وجود تعداد بیشتر کانالها و ارائه برنامه...