برای کارهای معمولی و ثبت خاطرات و مسافرت موافق هستم و البته دم دست بودن دوربین موبایل خیلی به کار میاد
اما عکاسی حرفه ای و استفاده از لنزهای مختلف در شرایط مختلف دوربین موبایل هرچه قدر رو لنزش کار...