برای افرادی که تعداد فن زیادی روی سیستم دارند، واقعا فن کنترلر ضروری است. از نظر ظاهری و مشخصات فنی، محصول خوبیست، برنده GELID هم که خب شناخته شده است و تضمین کننده کیفیت.