اقا برد های x99 خیلی عالی اند ......... فقط کمی گرون اند !!!