Explorer

این کرم اینترنتی در اواخر سال ۱۹۹۹ منتشر شد که شباهت زیادی به بدافزار Melissa داشت. این بدافزار پس از فعال‌شدن با شناسایی اسناد (Excel ،PowerPoint وWord) بافت آن‌ها را تغییر می‌داد.
...